De inhoud op de website van de Nederlandse Pianolavereniging is samengesteld. Voor het eventueel niet goed functioneren van deze website aanvaardt de Nederlandse Pianolavereniging geen enkele aansprakelijkheid. Ook voor onjuistheden/onvolledigheden van de geboden informatie aanvaardt de Nederlandse Pianolavereniging geen aansprakelijkheid. Verwijzingen naar sites die niet door de Nederlandse Pianolavereniging worden onderhouden zijn louter ter informatie van de website-bezoeker opgenomen. de Nederlandse Pianolavereniging aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor websites die niet door de Nederlandse Pianolavereniging worden onderhouden.

De Nederlandse Pianolavereniging betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. Evenwel sluit de Nederlandse Pianolavereniging iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe u toegang verkrijgt door middel van links op deze website.

De Nederlandse Pianolavereniging heeft getracht de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze site getoonde of vermelde werken te achterhalen. De Nederlandse Pianolavereniging heeft dan ook voor zover redelijkerwijs mogelijk is zich er van vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van onderhavige site, gelieve deze zich in verbinding te stellen met de Nederlandse Pianolavereniging. Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Nederlandse Pianolavereniging en eventuele derde-rechthebbenden is verkregen.