Nederlandse Pianola Vereniging Nederlandse Pianola Vereniging, gevestigd aan schieweg 233 A2 3038 AW Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.pianolavereniging.nl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nederlandse Pianola Vereniging
schieweg 233 A2
3038 AW Rotterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken bij lidmaatschap

Nederlandse Pianola Vereniging verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- gewenste aanhef, Initialen, Voor- en Achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nederlandse Pianola Vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw contrubutie 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of bulletins
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om de nieuwsbrieven en bulletins bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Nederlandse Pianola Vereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nederlandse Pianola Vereniging) tussen zit. Nederlandse Pianola Vereniging gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Ms Excel voor de ledenadministatie en financiële adminstratie. Ms Word voor het printen van de adresetiketten in eigen beheer. Webhosting via onze provider mijn.host. Via onze website verzamelen wij geen persoonsgegevens, het aanmeldformulier stuurt de gevevens slechts door per e-mail voor verdere verwerking maar slaat deze gegevens zelf niet online op. Onze provider verzameld mogelijk gegevens als uw IP adres. Hieromtrent verwijzen wij je naar de privacyverklaring van mijn.host.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nederlandse Pianola Vereniging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de verzamelde persoonsgegevens: tot maximaal 5 jaar na vervallen van het lidmaatschap, hetzij door opzegging, overlijden of royement van de betrokkene.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nederlandse Pianola Vereniging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (Persoonsgevens worden nooit gedeeld buiten de vereniging. Met uitzondering van het aanbieden van de te verzenden post aan PostNL.) Traditioneel verspreidt de pianolavereniging eens in de twee jaar een ledenlijst onder haar leden met hierop de namen, adressen, telefoonnummers en emailadressen, uitsluitend wanneer door de betrokken toestemming is verleend voor het delen van deze gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nederlandse Pianola Vereniging gebruikt geen actieve cookies of vergelijkbare technieken. Bij het bezoeken van de website kan het wel voorkomen dat derde partijen als bijvoorbeeld het webhostingbedrijf Neostrada en Facebook cookies plaatsen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar hun privacystatements. Er wordt geen informatie van u als bezoeker van de website verzameld door de Nederlandse Pianolavereniging.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nederlandse Pianola Vereniging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Nederlandse Pianola Vereniging wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nederlandse Pianola Vereniging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.